Privacy Statement

V4 17-12-2020 | 14:19:16

Privacy Statement 

 
V3 16-12-2020 

De Hersenstichting is afhankelijk van donateurs, (online) collectevrijwilligersorganisatoren van sponsoracties en andere belangstellenden voor het verwezenlijken van haar missie: het lijden veroorzaakt door hersenaandoeningen te voorkómen, te verminderen en te stoppen. Zodat mensen langer leven met meer kwaliteit. Mogelijk verwerken wij gegevens over jou. Via deze pagina willen wij je graag informeren over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens.  

Persoonlijke gegevens van donateurs, giftgevers, (online) collectevrijwilligersorganisatoren van sponsoracties en belangstellenden, zoals bezoekers van de website en de app Ommetje, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Hersenstichting houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) stelt. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag. De Hersenstichting staat geregistreerd onder nr. 1439723. 

Ook houdt de Hersenstichting zich aan de gedragscodes van Goede Doelen Nederland, de branchevereniging van goededoelenorganisaties. En de Hersenstichting is gerechtigd het DDMA Privacy Waarborg te voeren. 

Hersenstichting is eigenaar van deze website en de via deze website verkregen data. Hersenstichting bepaalt het doel waarvoor de data worden verwerkt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Hersenstichting de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’. Deze website is gemaakt met Digicollect, een product van Kentaa B.V. Kentaa is op grond van de AVG ‘Verwerker’. Kentaa is verplicht om adequate technische en organisatorische maatregelen te treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Hersenstichting heeft met Kentaa een Verwerkersovereenkomst gesloten waarin dit expliciet is opgenomen. 

Doel verwerking van joupersoonsgegevens 

Via deze website verwerkt Hersenstichting (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Het aanmaken en beheren van een online collectebus en tot stand brengen en uitvoeren van het maken van een online donatie 
  Hersenstichting legt gegevens vast zoals naam, e-mailadres en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien je met Hersenstichting in contact treedt of financieel bijdraagt aan doelstellingen van Hersenstichting als online collectant of donateur. 
 • Het informeren over activiteiten 
  Hersenstichting houdt (online) collectanten, donateurs, organisatoren van sponsoracties en andere geïnteresseerden op de hoogte van haar activiteiten via e-mail indien je daarvoor toestemming hebt gegeven. Hersenstichting zal je altijd voorafgaand toestemming vragen voor het verwerken van je persoonsgegevens. Hersenstichting kan je in e-mailings ook om (financiële) steun vragen. 
 • Het optimaliseren van de website en e-mail 
  Om de inhoud van de e-mails van Hersenstichting te optimaliseren kunnen open- en clickratio van e-mails op individueel niveau worden bekeken en vastgelegd. Dit doet Hersenstichting om de berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor de ontvangers. Op de Hersenstichting websites worden ook cookies geplaatst om de website te optimaliseren en om gerichte content aan te kunnen bieden. Zie voor meer informatie het Cookie Statement. 
 • Het verbeteren van dienstverlening 
  Hersenstichting gebruikt het e-mailadres van donateurs, (online) collectanten en relaties in bepaalde gevallen voor onderzoek om de dienstverlening te verbeteren. 
 • Social media advertentie-mogelijkheden 
  Hersenstichting gebruikt de Facebook-pixel om de effectiviteit van advertenties te meten. Via de privacy instellingen van het social media kanaal, zoals bijvoorbeeld Facebook, kunt u zich afmelden voor advertenties of uw voorkeuren wijzigen. 
   

Verwerking persoonsgegevens 

De Hersenstichting verzamelt (en verwerkt daarmee) persoonsgegevens via verschillende formulieren op deze website. Wanneer je een online collectebus aanmaakt of een gift doet kan de Hersenstichting je om persoonsgegevens vragen. Dit doet de Hersenstichting ook als jij je registreert voor het ontvangen van een (e-mail) nieuwsbrief, informatie opvraagt, informeert naar activiteiten, een vraag stelt of reageert op de website. 

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de Hersenstichting website jonger is dan 16 jaar, zal de Hersenstichting, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Hersenstichting niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens. 

Verstrekking aan derden 

De Hersenstichting kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor de Hersenstichting en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor de Hersenstichting optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met de Hersenstichting afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij deze persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van de Hersenstichting. 

De Hersenstichting verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen. 

 

Beveiliging van jouw persoonsgegevens 

De Hersenstichting draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin jouw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat jouw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. 

 

Jouw persoonsgegevens zullen alleen door de Hersenstichting of door de Hersenstichting ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER. 

 

Bewaartermijn van jouw persoonsgegevens 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de Hersenstichting de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. 

 

Betaling 

Voor het uitvoeren en verwerken van giften en donaties schakelt de Hersenstichting, via haar verwerker KentaaBuckaroo B.V. in. Buckaroo B.V. verwerkt de betaling tussen het donatieplatform en jouw bank of creditcard-aanbieder. Buckaroo B.V. krijgt daarmee inzage in jouw betaalgegevens. Hersenstichting respectievelijk Kentaa heeft met Buckaroo B.V. een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verplichtingen van Buckaroo B.V. om voor de bescherming jouw persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen te nemen is vastgelegd. 

 

Jouw gegevens bij online collectanten 

Indien jij een donatie doet in een online collectebus, verkrijgt de betreffende online collectant inzage in jouw contactgegevens en jouw donatie in het geval je deze gegevens via deze website hebt ingevoerd. Jouw gegevens worden dan uitsluitend gebruikt voor het informeren van de online collectant en het sturen van een bedankje. De bepalingen zijn op deze verwerking van jouw persoonsgegevens onverkort van toepasing. 

 

Recht op inzage, correctie, verwijdering en uitschrijving 

Je kan op elk moment, kosteloos, inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen, deze laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. Jouw verzoek kun je indienen per brief of e-mail, voorzien van jouw naam, adres, evt. telefoonnummer of e-mailadres. 

 

Om jouw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij je een kopie van jouw legitimatiebewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN) en jouw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. De Hersenstichting zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

 

Jouw gegevens kunnen door ons worden gebruikt zodat we je kunnen informeren over activiteiten, projecten, producten en behaalde resultaten. Ook kunnen wij je opnieuw om een donatie vragen. Dit kan gebeuren per post, e-mail, telefoon of sms. In iedere e-mail of na elk telefoongesprek hebben we een mogelijkheid opgenomen om je uit te schrijven voor deze vorm van communicatie. Je kunt ook een e-mail of brief sturen en duidelijk aangeven wat je wel of niet wenst te ontvangen. 

 

Je kunt deze richten aan: 

Hersenstichting 

Postbus 191 

2501 CD Den Haag 

info@hersenstichting.nl  

  

Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door de Hersenstichting in algemene zin, zowel bij de Hersenstichting als bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of uitschrijving. In dat geval hebt je ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/  

 

Vragen 

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan:  

   

Hersenstichting 

Postbus 191 

2501 CD Den Haag 

070 – 360 48 16 

info@hersenstichting.nl  

 

Wijzigen Privacy Statement 

De Hersenstichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van de Hersenstichting. Laatste aanpassing is gedaan op 16 december 2020.